O nama

Privredno društvo "Mima komerc" d.o.o. je porodična kompanija sa sedištem u Beogradu, specijalizovana za trgovinu na veliko materijalom za spoljni i unutrašnji vodovod, kanalizaciju i grejanje.

Kompanija je osnovana 1992 godine, i u proteklom periodu, težila je stalnom unapređenju poslovanja kroz proširenje ponude proizvoda i pridobijanju kupaca na domaćem tržištu i tržištima zemalja u regionu. U svom vlasništvu kompanija poseduje zatvoreni (magacinski i kancelarijski) prostor, kao i otvoreni (stovarišni) prostor namenjen za robu koja može stajati napolju. Od svog nastanka do danas "Mima komerc" d.o.o. je kvalitetom pružanja usluge i odgovornim odnosom prema kupcima zadobila poverenje ozbiljnih gradjevinskih firmi i velikog broja javnih preduzeća u zemlji.

Jedno od bitnih načela u sklopu pružanja usluge prodaje jeste praćenje kvaliteta celokupnog procesa, od porudžbine robe sve do konačne isporuke kupcu.

Kako bi bili sigurni u kvalitet pružene usluge, postavili smo određene standarde kvaliteta koji se prate kroz celokupan proces, pri čemu se vrši provera, izvode zaključci i smernice radi stalnog unapređenja a u cilju zadovoljenja potreba kupaca.
Politika kvaliteta zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu zasnovana je na sledećim principima:
 • zadovoljenje zahteva, potreba, očekivanja i želja naših korisnika i drugih zainteresovanih strana koje smo utvrdili kao važne
 • dobra interna i eksterna komunikacija sa ciljem stvaranja, održavanja i jačanja dobrih odnosa u organizaciji i sa korisnicima
 • stalno praćenje kvaliteta pružanja usluga
 • unapređenje načina rada primenom savremenih metoda i opreme za rad što doprinosi povećanju efektivnosti i efikasnosti
 • stalno unapređenje poslovnih procesa poboljšavanjem sistema menadžmenta kvaliteta, životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu i unapređenjem performansi organizacije
 • liderstvo i posvećenost najvišeg rukovodstva u odnosu na sisteme menadžmenta i obezbeđivanje resursa neophodnih za održavanje i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta kao i aktivno angažovanje svih zaposlenih
 • neprekidno stručno usavršavanje zaposlenih
 • očuvanje i unapređenje uslova rada i životne sredine, uključujući prevenciju zagađenja
 • pružanje bezbednih i zdravih uslova rada, u cilju sprečavanja povreda povezanih sa radom i/ili narušavanja zdravlja, naročito pojave i širenja zaraznih bolesti i stalno širenje svesti i podizanje nivoa kulture iz oblasti zaštite zdravlja i bezbednosti na radu
 • konsultovanje i učestvovanje radnika i predstavnika radnika u donošenju odluka u vezi sa OH&S sistemom
 • Identifikacija rizika, eliminisanje opasnosti i smanjivanje OH&S i drugih rizika koji mogu imati uticaj na poslovanje organizacije
 • posvećenost zadovoljavanju zahteva organizacije, primenljivih zakona, standarda i drugih zahteva
 • primena načela hijerarhije upravljanja otpadom
 • racionalno korišćenje prirodnih resursa, materijala i energije, ponovno korišćenje i reciklaža proizvoda i ambalaže, kada je to moguće

Svi zaposleni u organizaciji MIMA KOMERC DOO dužni su da se ponašaju u skladu sa usvojenim principima i tako daju svoj doprinos ostvarenju postavljenih ciljeva

ISO SERTIFIKAT

"Mima komerc" d.o.o. obezbeđuje i stalno unapređuje kvalitet poslovanja kroz primenu integrisanog sistema menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 na sledeći način: Strategija organizacije usmerena na težnju da zadovoljimo postojeće i buduće potrebe kupaca – isporuka proizvoda u pravom kvalitetu, u pravo vreme i količini, jer je zadovoljstvo korisnika najvažnije merilo našeg uspeha.

Unapređujemo znanje i svest zaposlenih o kvalitetu - kroz odgovarajuću obuku, motivaciju za rad i stvaramo stručni kadar koji reaguje brzo, efikasno i smelo.

Upravljamo našim otpadnim materijalom, sa akcentom na smanjenje stvaranja svih vrsta otpada, na ponovnu upotrebu i recikliranje materijala gde je to moguće i odlaganje otpada na odgovoran i bezbedan način.

Nastojimo da se politika očuvanja životne sredine učini jasno vidljivom za sve zaposlene i sve spoljne zainteresovane strane, što podrazumeva i komuniciranje sa njima o svim relevantnim temama.