O nama

Privredno društvo "Mima komerc" d.o.o. je porodična kompanija sa sedištem u Beogradu, specijalizovana za trgovinu na veliko materijalom za spoljni i unutrašnji vodovod, kanalizaciju i grejanje.

Kompanija je osnovana 1992 godine, i u proteklom periodu, težila je stalnom unapređenju poslovanja kroz proširenje ponude proizvoda i pridobijanju kupaca na domaćem tržištu i tržištima zemalja u regionu. U svom vlasništvu kompanija poseduje zatvoreni (magacinski i kancelarijski) prostor, kao i otvoreni (stovarišni) prostor namenjen za robu koja može stajati napolju. Od svog nastanka do danas "Mima komerc" d.o.o. je kvalitetom pružanja usluge i odgovornim odnosom prema kupcima zadobila poverenje ozbiljnih gradjevinskih firmi i velikog broja javnih preduzeća u zemlji.

Jedno od bitnih načela u sklopu pružanja usluge prodaje jeste praćenje kvaliteta celokupnog procesa, od porudžbine robe sve do konačne isporuke kupcu.

Kako bi bili sigurni u kvalitet pružene usluge, postavili smo određene standarde kvaliteta koji se prate kroz celokupan proces, pri čemu se vrši provera, izvode zaključci i smernice radi stalnog unapređenja a u cilju zadovoljenja potreba kupaca.
Politika kvaliteta zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Politika kvaliteta zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu organizacije "Mima komerc" d.o.o. zasnovana je na sledećim principima:
 1. stalna briga za naše korisnike/kupce
 2. održavanje i unapređenje kvaliteta pruženih usluga i isporučenih proizvoda
 3. unapređenje svih poslovnih procesa
 4. očuvanje radne i životne sredine
Osnovni cilj "Mima komerc" d.o.o. je da sačuva i da održi svoju poziciju na tržištu u pogledu kvaliteta pružene usluge i kvaliteta proizvoda iz svog programa.

Ovaj cilj "Mima komerc" d.o.o. ostvaruje težnjom za radom bez greške, sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema menandžmenta kvalitetom i zaštite životne sredine usaglašenog sa zahtevima standarda

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2017

Ciljevi kvaliteta zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu organizacije "Mima komerc" d.o.o. su:
 • stalna briga za kvalitet proizvoda i usluga
 • realizacija usluga u dogovorenim rokovima
 • stalno unapređenje svih procesa u organizaciji
 • poštovanje propisa i standarda
 • neprekidna provera i porast nivoa zadovoljstva korisnika
 • potpuno učešće menadžmenta
 • aktivno angažovanje svih zaposlenih
 • redovno preispitivanje i usklađivanje ciljeva organizacije
 • sa zahtevima i očekivanjima korisnika
 • negovanje partnerskih odnosa sa korisnicima naših proizvoda
 • stalno stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih
 • stalno praćenje funkcionisanja sistema menadžmenta kvaliteta
 • sistematsko preduzimanje preventivnih i korektivnih mera radi stalnog unapređivanja kvaliteta usluga i procesa
 • uklanjanje i smanjenje otpada koji ugrožava životnu sredinu
 • racionalno korišćenje raspoloživih resursa
Integrisani ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2017

"Mima komerc" d.o.o. obezbeđuje i unapređuje kvalitet poslovanja i zaštitu životne sredine kroz primenu integrisanog sistema menadžmenta kvalitetom zaštite životne sredine i bezbednocti i zdravlja na radu, u skladu sa standardima ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2017 na sledeći način:

Strategija organizacije usmerena na težnju da zadovoljimo postojeće i buduće potrebe kupaca – isporuka proizvoda u pravom kvalitetu, u pravo vreme i količini, jer je zadovoljstvo korisnika najvažnije merilo našeg uspeha.

Unapređujemo znanje i svest zaposlenih o kvalitetu - kroz odgovarajuću obuku, motivaciju za rad i stvaramo stručni kadar koji reaguje brzo, efikasno i smelo.

Upravljamo našim otpadnim materijalom, sa akcentom na smanjenje stvaranja svih vrsta otpada, na ponovnu upotrebu i recikliranje materijala gde je to moguće i odlaganje otpada na odgovoran i bezbedan način.

Nastojimo da se politika očuvanja životne sredine učini jasno vidljivom za sve zaposlene i sve spoljne zainteresovane strane, što podrazumeva i komuniciranje sa njima o svim relevantnim temama.