Vodomeri (Ukupno 31)

HOLENDER VODOMERA ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
AV08785HOLENDER VODOMERA 1/2"par
 AV08786HOLENDER VODOMERA 3/4"par
 AV08784HOLENDER VODOMERA 1"par
 AV020842HOLENDER VODOMERA 2"par
 AV012006HOLENDER VODOMERA 5/4"par
 AV08787HOLENDER VODOMERA 6/4"par
 
VODOMER SUVI ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
AV014778VODOMER 1" SUVIkom
 AV011521VODOMER 1/2" SUVIkom
 AV014777VODOMER 3/4" SUVIkom
 W0034117VODOMER 5/4" SUVIkom
 AV011520VODOMER 6/4" SUVIkom
 
VODOMER HORIZONTALNI ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
AV010418VODOMER HORIZONTALNI 1/2"kom
 AV010245VODOMER HORIZONTALNI 3/4"kom
 AV010160VODOMER HORIZONTALNI 5/4"kom
 AV010264VODOMER HORIZONTALNI 1"kom
 W0022739VODOMER HORIZONTALNI 2"kom
 AV010162VODOMER HORIZONTALNI 6/4"kom
 
VODOMER INDUSTRIJSKI ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
AV010161VODOMER INDUSTRIJSKI 50kom
 AV013447VODOMER INDUSTRIJSKI 65kom
 AV010163VODOMER INDUSTRIJSKI 80kom
 AV010158VODOMER INDUSTRIJSKI 100kom
 AV015673VODOMER INDUSTRIJSKI 125kom
 AV010159VODOMER INDUSTRIJSKI 150kom
 AV013540VODOMER INDUSTRIJSKI 200kom
 
VODOMER KOMBINOVANI ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
AV08881VODOMER KOMBINOVANI 50/20kom
 AV010671VODOMER KOMBINOVANI 80kom
 AV011400VODOMER KOMBINOVANI 100kom
 W0027568VODOMER KOMBINOVANI 125kom
 W0023757VODOMER KOMBINOVANI 150kom
 
VODOMER VERTIKALNI ŠifraArtikalProizvođačJ.M.
AV010157VODOMER VERTIKALNI 1/2"kom
 AV011342VODOMER VERTIKALNI 3/4"kom

Vodomeri (Ukupno 31)